Donacije

PRIMATELJ: DALIBOR MILAN

ADRESA: ULICA PETRA KREŠIMIRA IV 140, 20350 METKOVIĆ

BANKA PRIMATELJA: ZAGREBAČKA BANKA D.D.

IBAN: HR3923600003510285429

SWIFT: ZABAHR2X

POZIV NA BROJ PRIMATELJA: 00-OIB DONATORA

OPIS PLAĆANJA: DONACIJA ZA POLITIČKO DJELOVANJE

ŠIFRA NAMJENE: ADCS – Isplate za donacije, sponzorstva, savjetodavne, intelektualne i druge usluge

NAPOMENE:

U skladu s člankom 18., stavka 6. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma fizičke i pravne osobe koje daju donacije su dužne primatelju donacije dostaviti izjavu da se protiv njih ne vodi postupak naplate dospjelih nepodmirenih obveza prema državnom proračunu, proračunu jedinice samouprave ili zaposlenicima. Stoga

Vas molimo da popunite i potpišete Izjavu o nepostojanju dospjelih nepodmirenih obveza i pošaljete skeniranu izjavu na e-mail adresu  hdz.metkovic@gmail.com  ili poštom na adresu HDZ Metković, Ivana Gundulića 19, 20350 Metković.

Članak 46.

(1) Zabranjuje se financiranje političkih stranka, nezavisnih zastupnika, nezavisnih vijećnika, neovisnih lista odnosno lista grupe birača i kandidata od:

– stranih država, stranih političkih stranaka, stranih pravnih osoba

– stranih fizičkih osoba, osim državljana drugih država članica Europske unije koji imaju prebivalište ili privremeni boravak u Republici Hrvatskoj prema Zakonu o strancima

– državnih tijela, javnih poduzeća, pravnih osoba s javnim ovlastima, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u kojima Republika Hrvatska, prema Registru državne imovine, ima više od 5 % udjela ili dionica te javnih poduzeća, pravnih osoba s javnim ovlastima, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u kojima jedinica samouprave ima više od 5 % udjela ili dionica te javnih i drugih ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica samouprave ili su u vlasništvu Republike Hrvatske odnosno jedinice samouprave

– udruga radnika i poslodavaca

– udruga, zaklada i fundacija koje zastupaju ili predstavljaju državni dužnosnici ili izabrani dužnosnici lokalne i područne (regionalne) samouprave

– vjerskih zajednica, humanitarnih te drugih neprofitnih udruga i organizacija

– fizičkih i pravnih osoba protiv kojih se vodi postupak naplate dospjelih nepodmirenih obveza prema državnom proračunu odnosno proračunu jedinice samouprave ili zaposlenicima

– jedinica samouprave, osim u slučajevima i na način propisan ovim Zakonom.

(2) Zabranjuju se donacije iz neimenovanih (anonimnih) izvora. Donacijama iz neimenovanih (anonimnih) izvora smatraju se donacije za koje u trenutku uplate donacije nisu poznati podaci o donatoru, i to: ime, prezime i osobni identifikacijski broj fizičke osobe odnosno naziv i osobni identifikacijski broj pravne osobe.

(3) Zabranjeno je davanje donacija u novcu ili u obliku proizvoda preko trećih osoba (posrednika).

(4) Eventualne donacije iz nedopuštenih izvora prema stavcima 1., 2. i 3. ovoga članka politička stranka, nezavisni zastupnik, nezavisni vijećnik, osoba ovlaštena za zastupanje neovisne liste odnosno nositelj liste grupe birača i kandidat dužni su dmah prijaviti Državnom uredu za reviziju i Državnom izbornom povjerenstvu odnosno Državnom izbornom povjerenstvu eventualne donacije za financiranje izborne promidžbe, a iznos vrijednosti takve donacije doznačiti u korist državnog proračuna najkasnije u roku od 15 dana od dana primljene uplate.

(5) Iznimno od stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, zabrana financiranja političkih stranaka, nezavisnih zastupnika, nezavisnih vijećnika, neovisnih lista odnosno lista grupe birača i kandidata (od strane stranih država, stranih političkih stranaka i stranih pravnih osoba čija je osnovna djelatnost edukacija u razvoju i promicanju demokratskih načela) ne odnosi se na financiranje programa namijenjenih za edukaciju.