Vodoopskrba i odvodnja

Od 2018. do 2021. godine, u sklopu programa smanjenja gubitaka u vodoopskrbnim sustavima u Republici Hrvatskoj, realizirano je 4,5 milijuna kuna, kroz četverogodišnji okvirni sporazum ukupne vrijednosti 9 milijuna kuna (sufinancirano od strane Hrvatskih voda 80 %) na formiranju i uspostavljanju DMA zona grada Metkovića u cilju smanjenja gubitaka u vodoopskrbnoj mreži.

Kroz provođenje projekta i redovno poslovanje gradske tvrtke Metković d.o.o., u protekle četiri godine smanjen je gubitak u vodoopskrbnoj mreži sa 54 % na današnjih 44 %, te se kroz daljnji svakodnevni rad i nastavak provedbe ovog programa, kao i EU projekta očekuje smanjivanje gubitaka do cca 25 %. Ovo je vrlo bitan podatak za javne isporučitelje vodnih usluga odnosno građane, jer 2023. godine stupa na snagu Uredba po kojoj će se naknade za korištenje voda obračunavat na crpljenu, a ne kao do sada na fakturiranu količinu vode.

- U protekle 4 godine izvršena je rekonstrukcija i dogradnja vodoopskrbne mreže u ulicama: Lovački put, Vladimira Nazora, Jadranska ulica, II. faza naselja Prud, dogradnja mreže u Vidu, te veliki broj rekonstrukcija pojedinih zona s velikim gubitcima u mreži

- Izrađena je projektna dokumentacija, te su trenutno ishođene ili su u postupku, dozvola za gradnju, rekonstrukciju i sanaciju vodoopskrbnih cjevovoda u ulicama: Dubrovačka, Zrinskih i Frankopana, A. G. Matoša, don Mihovila Pavlinovića, Bočina, dijela Ive Lole Ribara, dijela Ilije Bošnjaka

- Kroz EU projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture Aglomeracije Metković izvest će se rekonstrukcija 11.875 m

vodoopskrbnih cjevovoda; dogradnja 5.551 m vodoopskrbnih cjevovoda; prespajanja 1.340 kućnih priključaka; nabava i ugradnja 5.500 vodomjera za daljinsko očitanje potrošnje s pripadnim terminalima i repetitorima; izgradnja 11 lokalnih stanica za podizanje tlaka/za ujednačavanje tlaka u zgradama na višim katovima

- U naselju Vid izvođač je uveden u posao na projektu izgradnje nove vodospreme kapaciteta 250 m3 s dovodnim i odvodnim cjevovodom

 

ODVODNJA - U protekle četiri godine realizirani su sljedeći projekti:

- Izgradnja Fekalnog kolektora u ulicama Lovački put i Vladimira Nazora, vrijednosti 1,7 milijuna kuna.

- Izgradnja II. faze Poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture naselja Prud, vrijednosti 2,7 milijuna kuna

- Izrada studije izvodljivosti Poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Vid, kao podloga za prijavu za EU financiranje.

- Rekonstrukcija biljnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u naselju Prud, vrijednosti 500.000,00 kn.

- Za EU projekt Poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture Aglomeracije Metković, napravljeno je sljedeće: ishođenje lokacijskih dozvola, na temelju ishođenja lokacijskih dozvola, izrađenog glavnog projekta i elaborata izvlaštenja pokrenut je i proveden postupak izvlaštenja i upisa prava služnosti na nepunih 400 privatnih parcela; nakon realizacije izvlaštenja i

osiguranja provedbe upisa nerazvrstanih cesta od strane grada stekli su se uvjeti odnosno dobiven je pravni interes za dobivanje građevinskih dozvola; nakon ishođenih građevinskih dozvola pristupilo se izradi aplikacije i prijavi projekta, te u konačnici potpisivanju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i ugovora o sufinanciranju projekta; u srpnju 2019. godine krenulo se sa provođenjem javnih nabava za EU projekt

- Ugovorili smo 5 od 6 javnih nabava te krećemo s radovima na izgradnji sustava odvodnje, a koji uključuje: 44.491 m gravitacijskih kanalizacijskih kolektora; 1.418 m tlačnih vodova; 16 crpnih stanica; 2.326 prespajanja postojećih kućnih priključaka; 1.745 novih priprema za kućne priključke; 90 m' sanacije bez raskopavanja; sanaciju 100 revizijskih okana; sanaciju 150 spojeva kućnih priključaka na kolektore; 15.107 m' SDNU te Projektiranje i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Metković kapaciteta 18.400 ES i postrojenja za solarno sušenje mulja, na predjelu Duvrat

- Projektom je predviđeno spajanje svih ulica Grada Metkovića na sustav odvodnje otpadnih voda te njihovo pročišćavanje na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Grada Metkovića

iskreno.odgovorno.png